Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šīs “Privātuma politikas” (turpmāk – Privātuma Politika) mērķis ir sniegt Datu Subjektam informāciju par ELKO Grupa veiktās Personas Datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apjomu, apstrādes termiņiem, aizsardzības pasākumiem, kā arī par Datu Subjekta tiesībām saistībā ar Personas Datu apstrādi. Papildu informācija par Personas Datu Apstrādi var būt iekļauta līgumos, paziņojumos par konfidencialitāti un citos dokumentos, kā arī ELKO Grupa interneta vietnēs.

1.2. Šī Privātuma Politika attiecas uz ELKO un ELKO Grupa Sabiedrībām.

1.3. ELKO Grupa rūpējas par Datu Subjektu privātumu un Personas Datu aizsardzību, ievērojot Datu Subjektu tiesības uz Personas Datu Apstrādes likumību atbilstoši Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai un piemērojamajiem nacionālajiem un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un Personas Datu Apstrādes jomā.

1.4. ELKO Grupa ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas Datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, izmainīšanas, iznīcināšanas vai jebkādas citas pretlikumīgas apstrādes.

1.5. Personas Dati tiek iegūti no Datu Subjekta tiešā veidā un no Datu Subjekta izmantotajiem pakalpojumiem (piemēram, Elektroniskajā Komercijas Sistēmā), kā arī no ārējiem avotiem (piemēram, publiskiem reģistriem vai datubāzēm) vai citām personām (piemēram, no juridiskas personas, kuru Datu Subjekts pārstāv, vai kuras darbinieks, amatpersona, patiesais labuma guvējs tas ir). ELKO Grupa var ierakstīt telefonsarunas, video un/vai audio, saglabāt e-pasta komunikāciju vai citā veidā dokumentēt Datu Subjekta mijiedarbību un saziņu ar ELKO Grupa.
2. Privātuma Politikā lietotie termini un saīsinājumi:
2.1. Apstrāde – jebkura ar Personas Datiem vai Personas Datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana, kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

2.2. Datu Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Datu Pārziņa vārdā Apstrādā Personas Datus;

2.3. Datu Pārzinis - ELKO Grupa Sabiedrība, kas apstrādā Datu Subjekta Personas Datus, atbilstoši tās noteiktajiem Personas Datu Apstrādes nolūkiem un līdzekļiem;

2.4. Datu Subjekts – ELKO Grupa potenciālais, esošais, bijušais klients – fiziska persona, vakanču kandidāts, apmeklētājs, interneta vietnes (t.sk. Elektroniskās Komercijas Sistēmas) apmeklētājs un lietotājs, ELKO Grupa organizēto pasākumu dalībnieks, juridisko personu (piemēram, ELKO Grupa klientu, darījumu partneru, nomnieku u.c.) darbinieks, amatpersona, kontaktpersona, pilnvarotā persona, patiesais labuma guvējs un jebkura cita identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras Personas Datus Apstrādā ELKO Grupa;

2.5. Elektronsikās Komercijas Sistēma - ELKO Grupa Elektroniskās komercijas sistēma, ko izmanto attiecīgā ELKO Grupa Sabiedrība (https://ecom.elkogroup.com vai cita);

2.6. ELKO - Akciju Sabiedrība “ELKO Grupa”, reģ.nr.40003129564, juridiskā adrese: Toma iela 4, Rīga, LV – 1003, Latvija;

2.7. ELKO Grupa - ELKO un tās atkarīgās sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijās;

2.8. ELKO Grupa Sabiedrība – ELKO Grupa ietilpstošā sabiedrība;

2.9. Personas Dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu Subjektu).

2.10. Vispārīgā Datu Aizsardzības Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas Datu Apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
3. Informācija par Datu Pārzini
3.1. Katra ELKO Grupa Sabiedrība, apstrādājot Datu Subjekta Personas Datus, var būt Datu Pārzinis, Datu Apstrādātājs vai koppārzinis.

3.2. Datu Pārzinis ir tā ELKO Grupa Sabiedrība, kuras rīcībā ir Datu Subjekta Personas Dati, kas iegūti, piemēram, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirms līgumattiecību nodibināšanas, Datu Subjektam iesniedzot iesniegumu vai apmeklējot ELKO Grupa Sabiedrības telpas, vai kā citādi.

3.3. Saraksts, kurā ir uzskaitītas ELKO Grupa Sabiedrības, un norādīta to kontaktinformācija, kā arī konkrētās sabiedrības interneta vietnes adrese, ir pieejams interneta vietnē: https://www.elkogroup.com/contacts
4. Personas Datu Apstrādes nolūki
4.1. ELKO Grupa apstrādā Personas Datus galvenokārt šādiem nolūkiem:
4.1.1. tiesību aktos paredzēto prasību izpildei;
4.1.2. līgumu noslēgšanai un izpildei;
4.1.3. klienta reģistrēšanai Elektroniskajā Komercijas Sistēmā, Elektroniskās Komercijas Sistēmas darbības nodrošināšanai un darbības uzlabošanai;
4.1.4. pasūtījumu noformēšanai, preču piegādei, preču garantijas saistību izpildei;
4.1.5. rēķinu sagatavošanai, norēķiniem;
4.1.6. klienta/Datu Subjekta identificēšanai;
4.1.7. komunikācijas nodrošināšanai;
4.1.8. ELKO Grupa darbības, t.sk. administratīvās, grāmatvedības un arhīva funkcijas nodrošināšanai;
4.1.9. ELKO Grupa personāla atlases konkursa norises nodrošināšanai un ELKO Grupa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistās ar personāla atlasi;
4.1.10. ELKO Grupa tiesību īstenošanai;
4.1.11. ELKO Grupa mārketinga aktivitātēm (piem. informācijas un piedāvājumu iesniegšanai, darījumu partneriem/darbiniekiem un to ģimenes locekļiem paredzēto pasākumu organizēšanai un to atspoguļošanai medijos un sociālajos tīklos, ELKO Grupa tēla atpazīstamības veicināšanai);
4.1.12. Videonovērošanai attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības telpās, noliktavās un teritorijās;
4.1.13. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai;
4.1.14. pierādījumu iegūšanai un saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā;
4.1.15. iesniegumu/sūdzību un citu dokumentu izskatīšanai;
4.1.16. citiem nolūkiem tiesiski pamatotos gadījumos.

4.2. Jebkurā no Privātuma Politikas 4.1.punktā minētajiem gadījumiem ELKO Grupa Apstrādā Personas Datus tādā apmērā, ciktāl to pieļauj konkrētais Personas Datu Apstrādes nolūks, un tādā kārtībā, kā to prasa un atļauj saistošie normatīvie akti.
5. Personas Datu apstrādes tiesiskais pamats
5.1. ELKO Grupa apstrādā Personas Datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
5.1.1. Līguma noslēgšanai un izpildei – Personas Datu Apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu, norēķinu procesu vai no noslēgtā līguma izrietošo jautājumu risināšanu, kā arī pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas;
5.1.2. Juridiskā pienākuma izpildei – Personas Datu Apstrāde nepieciešama, lai ELKO Grupa izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktu pienākumu, piemēram, attiecībā uz administratīvajām, grāmatvedības, arhīva nodrošināšanas prasībām, normatīvajos aktos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un starptautisko sankciju ievērošanu paredzētajām prasībām, kā arī, lai izpildītu tiesībsargājošo, uzraudzības u.c. iestāžu pieprasījumus normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā;
5.1.3. Lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgās intereses – ar šādu pamatojumu Personas Dati tiek apstrādāti, piemēram, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšanai un saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā (videonovērošana), parādu piedziņai, zaudējumu novēršanai, ELKO Grupa, ELKO Grupa klientu, darījumu partneru tiesību un interešu aizstāvībai, ELKO Grupa tēla atpazīstamības veicināšanai. Pamatojoties uz ELKO Grupa likumīgajām interesēm tiek veikta Personas Datu Apstrāde arī ELKO Grupa personāla atlases procesa ietvaros. Šādos gadījumos tiek vērtēts, lai Apstrādes ietvaros netiktu nodarīts kaitējums Datu Subjekta privātumam.
5.1.4. Piekrišana - atsevišķos gadījumos ELKO Grupa prasa piekrišanu Personas Datu Apstrādei. Šādos gadījumos Datu Subjekts tiks atsevišķi informēts par konkrēto Apstrādes nolūku. Datu Subjekts var atsaukt doto piekrišanu jebkurā laikā.
5.1.5. Sabiedrības intereses – atsevišķos gadījumos Datu Subjektu Personas Datu Apstrāde var tikt veikta pamatojoties uz vispārējām sabiedrības interesēm. Lielākoties tie var būt ārkārtas gadījumi, kad Personas Datu Apstrādi nepieciešams veikt saistībā ar neparedzētiem apdraudējumiem sabiedrībai vai konkrētam Datu Subjektam, piemēram, saistībā ar COVID -19 saslimšanas izplatību.
6. Personas Datu kategorijas un to veidi
6.1. Apstrādājamo Personas Datu apjoms un kategorijas atkarīgas no Apstrādes nolūka, kas var būt atšķirīgs dažādās situācijās. ELKO Grupa apstrādā galvenokārt šādas Personas Datu kategorijas un veidus:
6.1.1. Identifikācijas dati, piemēram, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu dati, t.sk. fotoattēls;
6.1.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
6.1.3. Elektroniskās Komercijas Sistēmas lietošanas dati, piemēram, dati par Elektroniskajā Komercijas Sistēmā piešķirtajām pieejām un piešķirtajiem lietotājvārdiem un parolēm, iegādātajā precēm, Elektroniskās Komercijas Sistēmas vidē veiktajām darbībām, lietošanas paradumiem;
6.1.4. Finanšu dati, piemēram, ziņas par klienta maksājumu izpildi saistībā ar ELKO Grupa pārdotajām precēm;
6.1.5. Konta dati, piemēram, bankas konta numurs;
6.1.6. Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par darījumu partnera maksāšanas disciplīnu, dati, kas ELKO Grupa ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, tai skaitā sadarbības mērķi un to, vai darījumu partneris, tā pārstāvis, patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona;
6.1.7. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, ko ELKO Grupa ir pienākums sniegt tādām iestādēm kā nodokļu iestādes, tiesas, tiesībsargājošajās iestādes;
6.1.8. Komunikācijas un ierīču dati, piemēram, dati, kas ietilpst ziņojumos, e-pastos, video, fotogrāfijās un/vai audio ierakstos, kā arī cita veida saziņas un mijiedarbības dati, kas ievākti, kad Datu Subjekts apmeklē ELKO Grupa telpas (t.sk. izmantojot ELKO Grupa izsniegto caurlaidi) un organizētos pasākumus vai sazinās ar Datu Subjektu, un dati, kas saistīti ar Datu Subjekta ELKO Grupa interneta vietnes (t.sk. Elektroniskās Komercijas Sistēmas) apmeklējumu.
6.1.9. Profesionālie dati, piemēram, dati par izglītību vai profesionālo karjeru;
6.1.10. Īpašo kategoriju Personas Dati, piemēram, dati par vakances kandidāta veselības stāvokļa piemērotību ieņemamajam amatam.
7. Personas Datu aizsardzības pasākumi
7.1. Personas Datu aizsardzībai ELKO Grupa izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Personas Datus no nesankcionētas izpaušanas, piekļuves, nozaudēšanas, dzēšanas, iznīcināšanas (piemēram, datu šifrēšana, pretielaušanās iekārtas, ugunsmūri, drošības paroles utt.).

7.2. Personas Dati ir pieejami ierobežotam ELKO Grupa un piesaistīto Datu Apstrādātāju darbinieku skaitam, kam tas ir nepieciešams attiecīgo amata funkciju veikšanai/uzdevumu izpildei, un kam ir saistošas konfidencialitātes ievērošanas prasības.
8. Personas Datu nodošana/izpaušana
8.1. ELKO Grupa var nodot Personas Datus personām, kurām tos izpaust ir ELKO Grupa tiesības (piemērām, Datu Apstrādātājiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c.) vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem, vai, ja saņemta Datu Subjekta piekrišana.

8.2. ELKO Grupa Sabiedrība var nodot Personas Datus galvenokārt šādiem saņēmējiem:
8.2.1. citai ELKO Grupa Sabiedrībai, ja attiecīgos ar Personas Datu Apstrādi saistītos procesus ELKO Grupa ietvaros nodrošina attiecīgā sabiedrība vai citos gadījumos, kad to pieļauj normatīvie akti;
8.2.2. iestādēm un amatpersonām, piemēram, uzraudzības iestādēm, nodokļu iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, tiesām, ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijām;
8.2.3. kredītiestādēm un finanšu institūcijām, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, trešajām personām, kas ir iesaistītas darījumu izpildē, norēķinos un pārskatu sniegšanā;
8.2.4. finanšu un juridiskajiem konsultantiem, auditoriem;
8.2.5. informācijas sistēmu un datubāžu darbības nodrošinātājiem;
8.2.6. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, cesionāriem, maksātnespējas administratoriem;
8.2.7. citām personām un piegādātājiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu ELKO Grupa, t.sk. videonovērošanas, IT, telekomunikāciju, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, u.c.

8.3. ELKO Grupa neveic regulāru vai plānveidīgu Personas Datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), tomēr Personas Datus var apstrādāt trešajās valstīs esoši Datu Apstrādātāji (piemēram, tehnisko risinājumu izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji). Šādā gadījumā, nododot Personas Datus, ELKO Grupa nodrošina normatīvajos aktos paredzētās procedūras Personas Datu Apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs Vispārīgajā Datu Aizsardzības Regulā, nodrošināšanai.
9. Personas Datu glabāšanas ilgums
9.1. ELKO Grupa neuzglabā Personas Datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgajam Personas Datu Apstrādes nolūkam, vai ilgāk, nekā tas ir noteikts saistošajos normatīvajos aktos.

9.2. Personas Datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no tā, kādam Apstrādes nolūkam šie Personas Dati ir iegūti, un, vai kāds glabāšanas termiņš ir paredzēts normatīvajos aktos.

9.3. ELKO Grupa Personas Datu Apstrādes termiņu nosaka, cita starpā ņemot vērā darījumu attiecību beigu datumu, Datu Subjekta sniegtās piekrišanas Personas Datu Apstrādei atsaukumu un normatīvajos aktos paredzēto periodu, kurā ELKO Grupa vai Datu Subjekts var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus un sūdzību vai celt prasību tiesā).
10. Profilēšana un automatizētu lēmumu pieņemšana
10.1. ELKO Grupa attiecībā uz Datu Subjektu neveic profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu.
11. Sīkdatnes
11.1. Savās interneta vietnēs ELKO Grupas Sabiedrības izmanto sīkdatnes. Izmantotās sīkdatnes un informācija par tām ir pieejama ELKO Grupa Sīkdatņu politikā, kas pieejama attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības interneta vietnē.
12. Videonovērošana
12.1. Ja attiecīgā ELKO Grupa Sabiedrība veic videonovērošanu, tad tā kā Pārzinis videonovērošanas rezultātā iegūtajiem Personas Datiem tiek norādīta informatīvajās zīmēs par videonovērošanas veikšanu, kas izvietotas pie ieejām attiecīgajās telpās/teritorijā, kur tiek veikta videonovērošana. Tāpat informatīvajās zīmēs tiek norādīts konkrēts videonovērošanas nolūks.

12.2. ELKO Grupa videonovērošana galvenokārt var tikt veikta šādiem nolūkiem:
12.2.1. noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašumu aizsardzību;
12.2.2. pierādījumu iegūšanai un saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā;

12.3. Videonovērošana tiek veikta bez audioieraksta. Atsevišķos gadījumos ELKO Grupas Sabiedrība var veikt videonovērošanu ar audioierakstu, par to norādot informatīvajās zīmēs.

12.4. Videonovērošanas nolūka sasniegšanai tiek ievēroti šādi nosacījumi:
12.4.1. videonovērošana tiek veikta tādā perimetrā, lai netiktu novērota lielāka teritorijas daļa, kā nepieciešams, lai sasniegtu videonovērošanas nolūku;
12.4.2. videonovērošana netiek veikta vietās ar paaugstinātu privātumu (labierīcības, dušas telpas, ģērbtuve, virtuve);
12.4.3. videonovērošanas laikā iegūtie Personas Dati tiek iegūti no Datu Subjekta, kas atrodas videonovērošanas zonā.

12.5. Personas Dati, kas Apstrādāti saistībā ar ELKO Grupa veikto videonovērošanu (videoieraksti), tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams, nosakot maksimālo glabāšanas termiņu 90 (deviņdesmit) dienas no ierakstīšanas brīža, ja vien nerodas cits Apstrādes nolūks (piemēram, saistībā ar kriminālizmeklēšanu). Parasti videoierakstu glabāšanas termiņš ir daudz īsāks par iepriekš minēto.

12.6. Videonovērošanas laikā apstrādājamo Personu datu kategorijas – vizuālie (video) dati – videoieraksti, foto fiksācija, to ierakstīšanas datums, vieta, laiks.

12.7. Videonovērošanas laikā iegūtie Personas Dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem:
12.7.1. tiesībsargājošām/uzraudzības iestādēm, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas;
12.7.2. ELKO Grupa Sabiedrībām un to pilnvarotajām personām, kas iesaistītas videonovērošanas sistēmas administrēšanas nodrošināšanā vai attiecīgā Apstrādes nolūka sasniegšanai, ārpakalpojumu sniedzējiem, kas veic videonovērošanas sistēmas uzturēšanu, apsardzes pakalpojuma sniedzējiem, kas nodrošina apsardzes pakalpojumus, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem apdrošināšanas gadījumu izmeklēšanai, ELKO Grupa darījumu partneriem (piemēram, preču ražotājiem, piegādātājiem, pircējiem) – kā pierādījums strīdus gadījumā par preču atbilstošu iepakošanu, saņemšanu, nodošanu u.c., kā arī citām personām, pastāvot atbilstošam juridiskajam pamatam;
12.7.3. Datu Subjektam – uz motivēta rakstveida iesnieguma pamata.

12.8. Izsniedzot videoierakstus, ELKO Grupa nodrošina, ka netiek izsniegts vairāk datu, kā nepieciešams attiecīgā Personas Datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
13. Datu Subjekta tiesības
13.1. Saskaņā ar Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu, Datu Subjektam attiecībā uz savu Personas Datu apstrādi ir šādas tiesības:
13.1.1. Saņemt apstiprinājumu, vai attiecīgā ELKO Grupa Sabiedrība Apstrādā Datu Subjekta Personas Datus un, ja Apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

13.2. Pieprasīt Datu Subjekta Personas Datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi (Datu Subjektam nav tiesību pieprasīt videoierakstu labošanu vai papildināšanu, jo tas būtu uzskatāms par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu);
13.2.1. Pieprasīt Datu Subjekta Personas Datu dzēšanu;
13.2.2. Ierobežot Datu Subjekta Personas Datu Apstrādi;
13.2.3. Iebilst Datu Subjekta Personas Datu Apstrādei, ja Apstrāde notiek uz ELKO Grupa Sabiedrības likumīgo interešu pamata;
13.2.4. saņemt Personas Datus, ko Datu Subjekts ir iesniedzis attiecīgajai ELKO Grupa Sabiedrībai un, kas tiek Apstrādāti uz piekrišanas vai līguma izpildes pamata, strukturētā formā, kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādu Personas Datus citam pakalpojuma sniedzējam (tiesības uz datu pārnesamību);
13.2.5. Atsaukt piekrišanu Datu Subjekta Personas Datu Apstrādei.

13.3. Privātuma Politikas 13.1.punktā minētās Datu Subjekta tiesības īstenojamas, ciktāl Personas Datu Apstrāde neizriet no ELKO Grupa pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar normatīvajiem aktiem.

13.4. Lai nepieļautu Datu Subjekta Personas Datu nepamatotu izpaušanu trešajām personām, ELKO Grupa Datu Subjektu tiesības īsteno uz rakstiska iesnieguma pamata, pirms tam veicot Datu Subjekta identifikāciju.

13.5. Iesniegumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem (attiecīgās ELKO Grupa kontaktinformācija pieejama tās interneta vietnē):
13.5.1. parakstot ar kvalificētu drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības e-pasta adresi;
13.5.2. personīgi ierodoties attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības birojā tā darba laikā un pēc ELKO Grupa Sabiedrības darbinieka veiktas Datu Subjekta identitātes pārbaudes, iesniegt attiecīgo iesniegumu;
13.5.3. atsūtot rakstveida iesniegumu uz attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības juridisko adresi, iesniegumā norādot pasta adresi, uz kuru jāsniedz atbilde. Atbilde uz šādu iesniegumu tiks sniegta tikai ierakstītā vēstulē, uz iesniegumā norādīto pasta adresi.

13.6. Atbilde uz Datu Subjekta pieprasījumu tiks sagatavota ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas; nepieciešamības gadījumā, objektīvu iemeslu dēļ, šo laikposmu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem.

13.7. Atsevišķos, normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, ELKO Grupa var nebūt tiesību sniegt informāciju Datu Subjektam par veikto Personas Datu apstrādi.

13.8. ELKO Grupa ir tiesīga atteikties izpildīt Datu Subjekta iesniegumā norādītās prasības, ja Datu Subjekts nepamatoti atsakās sniegt viņu identificējošo informāciju.

13.9. ELKO Grupa patur tiesības neizsniegt Personas Datus, t.sk. videonovērošanas laikā iegūtos Personas Datus gadījumos, kad šāda izsniegšana:
13.9.1. skartu citus Datu Subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt Personas Datus bez citu Datu Subjektu tiesību aizskāruma;
13.9.2. To apjoma vai sarežģītības dēļ prasa pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti.

13.10. Datu Subjekts var iesniegt sūdzību par attiecīgās ELKO Grupa Sabiedrības veikto Personas Datu Apstrādi tās valsts, kur reģistrēta attiecīgā ELKO Grupa Sabiedrība, Personas Datu aizsardzību uzraugošajā iestādē, ja Datu Subjekts uzskata, ka Datu Subjekta Personas Datu Apstrāde pārkāpj Datu Subjekta tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem Personas Datu aizsardzības jomā.

13.11. Personas Datu aizsardzību uzraugošo iestāžu kontaktinformācija pieejama to interneta vietnēs: Latvijā – www.dvi.gov.lv, Lietuvā – www.ada.lt, Igaunijā – www.aki.ee, Polijā – www.uodo.gov.pl, Čehijā – www.uoou.cz, Rumānijā – www.dataprotection.ro, Slovākijā – www.dataprotection.gov.sk, Slovēnijā - www.ip-rs.si, Zviedrijā - datainspektionen.se
14. Kontaktinformācija
14.1. Neskaidrību gadījumā vai, lai saņemtu papildu informāciju attiecībā uz ELKO Grupa veikto Personas Datu Apstrādi, aicinām sazināties ar ELKO Grupa, rakstot e-pastu uz: Data.Privacy@elkogroup.com
15. Privātuma Politikas pieejamība un grozījumi
15.1. ELKO Grupa ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma Politikā, publicējot Privātuma Politikas aktuālo versiju ELKO Grupa interneta vietnē www.elkogroup.com

15.2. Privātuma Politika sagatavota latviešu valodā un var tikt pārtulkota citās valodās, atbilstoši to valstu, kurās ELKO Grupa Sabiedrības veic uzņēmējdarbību, valodām. Lingvistisku vai interpretācijas strīdu, nesaskaņu vai prasību gadījumā juridiski saistošs ir Privātuma Politikas teksts latviešu valodā.
Šis dokuments stājas spēkā 01.11.2020.
  1. Privātuma politika