Partneru rīcības kodekss

Partneru rīcības kodekss ir vadlīniju kopums, kurā izklāstīti ētikas un tiesību standarti, ko Akciju sabiedrība "ELKO Grupa" un tās meitasuzņēmumi (turpmāk arī "ELKO Grupa" vai "ELKO") sagaida no saviem sadarbības partneriem. Kodeksa mērķis ir veicināt godprātīgu un ētisku rīcību, nodrošināt atbilstību visiem piemērojamiem likumiem, noteikumiem un regulām darba prakses, cilvēktiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas pasākumu jomās.

Saskaņā ar šo Partneru rīcības kodeksu ikvienam, kas saistīts ar ELKO Grupa, ir jāievēro šajā kodeksā noteiktie standarti.

Vispārīgie nosacījumi

Partneru rīcības kodekss attiecas uz visiem ELKO Grupa piegādātājiem, izplatītājiem, vairumtirgotājiem, tālākpārdevējiem, tirdzniecības aģentiem un citiem biznesa partneriem.

Parakstot šo dokumentu, jūs apliecināt, ka jūs kā ELKO Grupa koncerna sadarbības partneris:
 • strādāsiet saskaņā ar Partneru rīcības kodeksā noteiktajām prasībām;
 • piekrītat informēt savus darbiniekus, aģentus, pārstāvjus un apakšuzņēmējus vai citas iesaistītās trešās puses par iepriekš minētajiem Partneru rīcības kodeksa standartiem un darīsiet visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka minētās personas un puses ievēro šos standartus;
 • ļausiet ELKO Grupa vai neatkarīgam auditoram saskaņā ar līgumu starp ELKO Grupa un jums kā sadarbības partneri, ja ir pamats uzskatīt, ka ir pārkāpts Partneru rīcības kodekss, pārbaudīt Partneru rīcības kodeksa ievērošanu, īstenojot atbilstošus pasākumus, piemēram, revīzijas, novērtēšanas, pārbaudes, izmeklēšanas un/vai pārbaudes pasākumus. ELKO Grupa iepriekš rakstveidā paziņos par šādu pasākumu piemērošanu, ja vien nepastāv tūlītēji draudi, kā arī īstenos šādus pasākumus tā, lai tie neietekmētu jūsu parasto uzņēmējdarbības gaitu. Gan ELKO Grupa, gan jūs kā sadarbības partneris segsiet ar šādiem pasākumiem saistītos izdevumus.
Kā partneris jūs atzīstat, ka Partneru rīcības kodeksa ievērošana ELKO Grupa ir ļoti svarīga. To neievērošana tiks uzskatīta par nopietnu pārkāpumu, kā rezultātā ELKO Grupa var pārskatīt jūsu kā sadarbības partnera atbilstību visa ELKO Grupa koncerna līmenī.

ELKO Grupa pati ir un sagaida, ka arī tās sadarbības partneri ir apņēmušies veikt atbildīgu uzņēmējdarbību, un ievēro vairākas starptautiskas deklarācijas, konvencijas un vadlīnijas par cilvēktiesībām, darba tiesībām un darba apstākļiem, atbildību vides jomā un korupcijas apkarošanu. Tās ietver:
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju;
 • Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijas;
 • ESAO vadlīnijas daudznacionālajiem uzņēmumiem;
 • ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus;
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma principus;
 • Bērnu tiesības un uzņēmējdarbības principus.

Darbs

Cilvēktiesību ievērošana attiecībā uz visiem darbiniekiem.

Saskaņā ar ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem partneris apņemas ievērot cilvēktiesības savā uzņēmējdarbībā. Pret visiem darbiniekiem izturas ar cieņu, un viņiem ir tiesības uz cilvēka pamattiesībām. Saistībā ar to, ievērojot piemērojamos valsts tiesību aktus un noteikumus, kas var prasīt augstākus standartus nekā turpmāk izklāstītie (šādā gadījumā tiek piemēroti šādi standarti):
BEZMAKSAS DARBASPĒKS
Piespiedu, verdziskais (tostarp parādu verdzība) vai algots darbs, piespiedu vai ekspluatējošs darbs cietumā, verdzība vai cilvēku tirdzniecība nav atļauta.
BĒRNU DARBS
Mūsu iekšējās politikas un darba vietas prakse pilnībā atbilst valsts un starptautiskajiem darba tiesību aktiem, kas stingri aizliedz bērnu un piespiedu darbu.
PAMATNOSACĪJUMI

Darba laiks
Darba laiks nedrīkst pārsniegt vietējos tiesību aktos noteikto maksimālo stundu skaitu. Visām virsstundām jābūt brīvprātīgām.

Algas un pabalsti
Saskaņā ar likumu (minimālā alga, virsstundas, likumā noteiktie pabalsti). Ārpakalpojumi saskaņā ar likumu.

Nodrošināt visiem darbiniekiem iztikas minimumu, kas ir pietiekams, lai apmierinātu darbinieku pamatvajadzības un nodrošinātu zināmus diskrecionāros ienākumus, un attiecīgā gadījumā algu nosaka, pamatojoties uz darba koplīgumos noteiktajiem kritērijiem.

Nediskriminācija
Ieviest stingru pretdiskriminācijas politiku pretendentu atlases procesā, kā arī ikdienas darba situācijās. Pret visiem jāizturas vienlīdzīgi neatkarīgi no rases, dzimuma, dzimuma identifikācijas, seksuālās orientācijas, nacionālās izcelsmes, dzimtās valodas, reliģijas, vecuma, invaliditātes, ģimenes stāvokļa, pilsonības, ģenētiskās informācijas, grūtniecības vai jebkuras citas ar likumu aizsargātas pazīmes.

Biedrošanās brīvība
Atzīt darbinieku tiesības brīvi veidot arodbiedrības vai līdzīgas darbinieku pārstāvības organizācijas un iestāties vai neiestāties tajās, kā arī tiesības uz koplīgumu slēgšanu; nesodīt, nepārmeklēt, nediskriminēt un nepiespiest darbiniekus, ja viņi iestājas arodbiedrībā vai darbojas kā darbinieku pārstāvji.

Uzturēt efektīvu un konfidenciālu sūdzību mehānismu, kas veicina atklātu saziņu starp vadību un darbiniekiem un risina problēmas agrīnā posmā, atklāti un informēti, kā arī mudina darbiniekus izmantot sūdzību mehānismus, nebaidoties no sodiem vai sodīšanas.

Veselība un drošība

Saskaņā ar starptautiskajiem arodveselības un darba drošības standartiem partneris apņemas nodrošināt un uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu saviem darbiniekiem, apmeklētājiem, darbuzņēmējiem un visiem apakšuzņēmējiem, kas strādā tā uzdevumā. Saistībā ar to, ievērojot piemērojamos valsts tiesību aktus un noteikumus, kas var prasīt augstākus standartus nekā turpmāk izklāstītie (šādā gadījumā piemēro šādus standartus).
DARBA DROŠĪBA

Veselības un drošības apdraudējumi
Risināt darba vietā pastāvošos apdraudējumus un riskus, izmantojot pietiekamus un atbilstošus kontroles pasākumus, piemēram, atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī profilakses un aizsardzības ierīces.

Nodrošināt, lai darbiniekiem, apmeklētājiem, darbuzņēmējiem un visiem apakšuzņēmējiem, kas strādā Partnera uzdevumā, bez maksas būtu pieejami minētie drošības pasākumi un lai viņi būtu pietiekami apmācīti, kā tos izmantot.

Apmācība un izpratne par ārkārtas situācijām
Spēja identificēt un reaģēt uz iespējamām ārkārtas situācijām, ieviešot atbilstošus un piemērotus pasākumus.

Regulāri apmācīs darbiniekus par ārkārtas situāciju plānošanu un reaģēšanu.

Darba vietas apstākļi
Saskaņā ar starptautiskajiem arodveselības un darba drošības standartiem partneris apņemas nodrošināt un uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu saviem darbiniekiem, apmeklētājiem, darbuzņēmējiem un visiem apakšuzņēmējiem, kas strādā tā uzdevumā.

Vide

ATĻAUJAS UN ZIŅOŠANA
Ir jāsaņem, jāuztur un jāatjaunina visas nepieciešamās vides atļaujas (piemēram, izplūdes monitorings), apstiprinājumi un reģistrācijas, kā arī jāievēro to darbības un ziņošanas prasības.

BĪSTAMĀS VIELAS
Ķīmiskās vielas, atkritumi un citi materiāli, kas rada apdraudējumu cilvēkiem vai videi, ir jāidentificē, jāmarķē un jāapsaimnieko, lai nodrošinātu to drošu apstrādi, pārvietošanu, uzglabāšanu, izmantošanu, pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu un iznīcināšanu.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Dalībnieki īsteno sistemātisku pieeju cieto atkritumu (kas nav bīstami) identificēšanai, apsaimniekošanai, samazināšanai un atbildīgai apglabāšanai vai pārstrādāšanai.

ATBILDĪGA MINERĀLU IEGUVE
Partneri pieņem politiku un veic pienācīgu rūpību attiecībā uz tantala, alvas, volframa un zelta izcelsmi un piegādes ķēdi to ražotajos produktos, lai pamatoti nodrošinātu, ka to izcelsme atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijām par atbildīgu piegādes ķēdi attiecībā uz minerāliem no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām vai līdzvērtīgai un atzītai pienācīgas rūpības sistēmai.

Ētika

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Ir jāievēro intelektuālā īpašuma tiesības, tehnoloģiju un zinātības nodošana jāveic tā, lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības, un ir jāaizsargā klientu un piegādātāju informācija.

KONFIDENCIALITĀTE
Dalībniekiem ir jāapņemas aizsargāt saprātīgas privātuma cerības attiecībā uz personisko informāciju visiem, ar kuriem tie sadarbojas, tostarp piegādātājiem, klientiem, patērētājiem un darbiniekiem. Dalībniekiem ir jāievēro privātuma un informācijas drošības likumi un normatīvās prasības, vācot, uzglabājot, apstrādājot, pārsūtot un izplatot personas informāciju.

GODĪGA PRAKSE
Apņēmība ievērot godīgas darbības praksi, tostarp, bet ne tikai, godīgas uzņēmējdarbības, reklāmas un konkurences standartu ievērošanu.

KRĀPŠANAS UN KORUPCIJAS APKAROŠANA
Nav pieļaujama nekāda veida izspiešana un kukuļdošana, tostarp nepiedienīgi piedāvājumi par maksājumiem personām, kas veic darbu ELKO Grupas labā, vai to pieņemšanu no tām. ELKO Grupa sagaida, ka Partneri ievēros visaugstākos morāles un ētikas standartus, ievēros vietējos likumus un neiesaistīsies nekāda veida koruptīvās darbībās, tostarp vismaz izspiešanā, krāpšanā vai kukuļdošanā.

Šis dokuments stājas spēkā 14.11.2023.
 1. Par mums
 2. Partneru rīcības kodekss